Monitoring wizyjny

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

MONITORING WIZYJNY

 

1. Kto jest administratorem danych uzyskanych za pomocą monitoringu wizyjnego?

Administratorem systemu monitoringu oraz danych osobowych uzyskanych z jego pomocą jest Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A. w Białymstoku, ul. Boh. Monte Cassino 8, 15-873 Białystok.

2. Jak się z nami skontaktować?

Kontakt z Administratorem jest możliwy w jego siedzibie lub pod numerem tel. (85) 675-02-18. Administrator wyznaczył także Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iod@pksnova.pl lub drogą pocztową na adres Administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pozyskanych w ramach funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego.

3. W jakim celu są przetwarzane dane uzyskane za pośrednictwem monitoringu wizyjnego?

Dane uzyskane przez Administratora za pomocą systemu monitoringu wizyjnego są przetwarzane w celu realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów oraz prawnie uzasadnionych interesów osób przebywających na terenie dworca, polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia (w tym zabezpieczania dowodów zaistniałych aktów wandalizmu lub incydentów z udziałem podróżnych).

4. Na jakiej podstawie Administrator przetwarza dane?

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią odpowiednie przepisy RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisy ustaw krajowych.

  1. w przypadku osób przebywających na terenie objętym monitoringiem, niebędących osobami zatrudnionymi w PKS Nova S.A. dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
  2. w przypadku osób zatrudnionych w PKS Nova S.A. podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

5. Jak długo przechowujemy dane?

Dane uzyskane za pomocą systemu monitoringu są przechowywane przez okres 30 dni od daty ich uzyskania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w zdaniu poprzedzającym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.

6. Komu możemy udostępnić dane?

Dane pozyskane za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, np. organom publicznym takim jak Policja, do celów prowadzonych przez nie postępowań. Zapis monitoringu może być także udostępniony osobom bezpośrednio zainteresowanym wyjaśnieniem konkretnego zdarzenia (przy jednoczesnym zachowaniu zasad ochrony danych osobowych innych zarejestrowanych osób, gdyby ujawnienie dotyczących ich danych mogło doprowadzić do naruszenia ich praw lub wolności).

Dostęp do nagrań w niezbędnym zakresie mogą również posiadać podmioty zajmujące się na zlecenie PKS Nova S.A. obsługą systemu monitoringu. W takim przypadku podmioty te działają na wyraźne polecenie Administratora i jedynie w określonym przez niego zakresie.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

  • dostępu do danych,
  • usunięcia danych (w przypadkach określonych w art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 21 RODO). W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mogą Państwo realizować poprzez kontakt telefoniczny lub pocztowy (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych.

8. Czy Państwa dane mogą zostać wykorzystane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji?

Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu podejmowanie względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowaniu.