PKS Nova O/ Łomża

07-02-2020

Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA Spółka Akcyjna

ul. Boh. Monte Casino 8, 15-873 Białystok

Oddział Łomża

Al. J Piłsudskiego 88, 18-400 Łomża

tel. (086)218-82-81;fax 86218-1765

 

Zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż autobusów wycofanych z eksploatacji :

  1. SETRA S210H, nr rej. BL58278 rok produkcji 1991
  2. Autosan H10-12,16, nr rej. BL58247 rok produkcji 1996

Pojazdy w/w znajdują się w miejscu garażowania tj. na placu zajezdni PKS Nova O/Łomża

Al.J.Piłsudskiego 88, 18-400 Łomża

Można je oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, po wcześniejszym umówieniu terminu z pracownikiem Dz. Technicznego -tel.693912303 lub 693912371

Ofertę należy złożyć lub przesłać do 02.03.2020 r. do godz. 10:00 na adres;

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna

Oddział Łomża 18-400 Łomża , Al.J.Piłsudskiego 88- (sekretariat).

 

Na zamkniętej kopercie należy napisać; ,,OFERTA autobusy; Setra /Autosan - Luty 2020"

Oferta powinna zawierać ; nazwę ofertę i adres, datę sporządzenia oferty, określenie proponowanej ceny kupna (cena podana powinna być wyrażona w złotych brutto z należnym podatkiem VAT23%).

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dn. 03.03.2020 r. o godz. 10:00 w Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova SA Oddział Łomża, Al .J. Piłsudskiego 88 , 18-400 Łomża..

Sprzedający dokona sprzedaży pojazdów Kupującemu , który zaoferuję cenę najwyższą.

Odbiór pojazdów nastąpi po wpłacie oferowanej przez Kupującego kwoty.

W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferta na dany pojazd, zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja z udziałem zainteresowanych kupujących.

Zastrzega sie prawo zamknięcia postępowania sprzedaży autobusów bez wybrania którejkolwiek z ofert.