Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z tego badania.

Rada Nadzorcza

Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna

z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 8 (dalej również: „Spółka”)

zaprasza

do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z tego badania (w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. pisemnej opinii wraz z raportem) o tym, czy sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

I. Warunki badania sprawozdania finansowego:

 1. Biegły rewident obowiązany będzie do obecności na Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 i na Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 – w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ponosi biegły rewident.
 2. Biegły rewident obowiązany będzie do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Sprawozdania z badania za rok obrotowy 2019 i na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Sprawozdania z badania za rok obrotowy 2020. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
 3. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 4. Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w każdym roku obrotowym objętym zamówieniem. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z badania za ten rok obrotowy oraz obecności Biegłego na Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za ten rok obrotowy. Zaniechanie przez Biegłego dokonania jakiejkolwiek czynności objętej obowiązkami opisanymi w ogłoszeniu lub zawartymi w umowie skutkować będzie zaniechaniem wypłaty wynagrodzenia.
 5. Biegły będzie zobowiązany do terminowego (zgodnie z harmonogramem badania i postanowieniami umowy) dokonania wszelkich czynności objętych umową zawartą ze Spółką, a naruszenie terminu do przedłożenia Sprawozdania z badania Radzie Nadzorczej będzie skutkowało zaniechaniem wypłaty wynagrodzenia.
 6. Badanie sprawozdania finansowego będzie się odbywać w siedzibie Spółki i będzie wykonywane osobiście przez Biegłego rewidenta/Biegłych rewidentów wskazanego/wskazanych w treści złożonej oferty.
 7. Biegły rewident zobowiązany będzie do podpisania umowy w treści przedłożonej przez Spółkę.

Pisemne oferty należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A., ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A.”. Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2019 r. do godziny 14:00.

II. Oferta winna zawierać:

 1. Informację o:

- oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności:

- wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,

- wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego z podaniem numeru i daty wpisu,

-  liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

 1. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym – oświadczenie winno być złożone zarówno przez podmiot składający ofertę jak i wszystkich biegłych wyznaczonych w treści oferty do badania.
 2. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.
 3. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta. Zmiany w składzie zespołu będą mogły nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wyłącznie za zgodą Spółki.
 4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz ze Sprawozdaniem z badania sprawozdania (z wyraźnym wskazaniem, czy jest to cena za czynności dotyczące 1 roku obrotowego, czy 2 lat obrotowych). Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania oraz wykonaniem wszystkich czynności objętych zamówieniem.
 5. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 (zostaną one zastosowane odpowiednio do badania za rok obrotowy 2020, chyba że strony ustalą inaczej lub będzie to wynikać z obowiązków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego).

III. Oferty nie zawierające elementów opisanych w pkt II nie zostaną poddane ocenie.

IV. Kryteriami oceny ofert będą:

 1. oferowana cena uwzględniająca nakład pracy biegłego rewidenta,
 2. doświadczenie i pozycja na rynku audytorskim,
 3. metody i terminy badania,
 4. ewentualne dodatkowe usługi w ramach badania np. konsultacje, pomoc
  w rozwiązywaniu problemów z zakresu rachunkowości, finansów i podatków,
 5. znajomość przez rewidenta branży, w której działa Spółka,
 6. liczba osób - w tym biegłych rewidentów - oddelegowanych do badania sprawozdania finansowego Spółki.

V. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 30 grudnia 2019 r.

VI. Wszelkie informacje oferenci mogą uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie do 21 listopada 2019 r.

Kontakt: tel. 85 6750218, e-mail: sekretariat@pksnova.pl

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ponadto Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.