Sukcesywne dostawy paliwa przez okres 12 miesięcy dla Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna.

Oferty w niniejszym postępowaniu należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnie dedykowanego narzędzia dostępnego bezpłatnie pod adresem: http://pksnova.ezamawiajacy.pl. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod wskazanym linkiem (po lewej stronie, "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" i dalej "Aktualne"), a także poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.(nieaktualne)

Zał 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.

Zał 2 do SIWZ - Oświadczenie JEDZ.

Zał 3 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.

Zał 4 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych dostaw.

Zał 5 do SIWZ - Wykaz środków transportu.

Zał 6 do SIWZ - Wzór umowy.(nieaktualne)

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 26.04.2019.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 14.05.2019.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 14.05.2019 (nieaktualna).

zał 6 do SIWZ -Wzór umowy 14.05.2019 (aktualna).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 20.05.2019 (aktualna).

Zmiana SIWZ (rachunek bankowy) 20.05.2019.

Informacja z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

PKS Nova S.A. jednocześnie informuje, że instrukcja składania ofert znajduje się w zakładce "Dokumenty zamówienia" (jako załącznik nr 7 do SIWZ) pod adresem: http://pksnova.ezamawiajacy.pl