Reklamacje

Drodzy Pasażerowie,

Podróżny może złożyć reklamację dotyczącą jakości świadczonych usług, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu z zachowaniem poniższych wytycznych:

1. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie Prawa przewozowego lub przepisów wydanych w wykonaniu tej ustawy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przewozu albo gdy uprawniony nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty otrzymanego od Przewoźnika, przysługuje po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji.

2. Reklamację, o której mowa w punkcie 1, uważa się za bezskuteczną, jeżeli Przewoźnik nie zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji.

3. Reklamację, o której mowa w punkcie 1, składa się w formie pisemnej i powinna ona zawierać:

 1. nazwę i adres siedziby Przewoźnika,
 2. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) uprawnionego albo podróżnego,
 3. załączoną kopię dokumentu dotyczącego zawarcia umowy przewozu lub dane pozwalające Przewoźnikowi ją jednoznacznie zidentyfikować,
 4. uzasadnienie reklamacji,
 5. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego),
 6. numer rachunku bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności,
 7. podpis uprawnionego lub podróżnego.

4. Do reklamacji, o której mowa w punkcie 1, powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, dokumenty dotyczące rodzaju i wysokości roszczenia, w tym poświadczające uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

5. Przewoźnik ustanawia następujące jednostki właściwe do załatwiania reklamacji, o której mowa w punkcie 1:

 • jednostka w Łomży – ul. Al. Piłsudskiego 88, 18-400 Łomża (obsługująca reklamacje co do Zakresu Działania „Łomża”),
 • jednostka w Siemiatyczach – ul. Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze (obsługująca reklamacje co do Zakresu Działania „Siemiatycze”),
 • jednostka w Suwałkach – ul. Wojska Polskiego 100, 16-400 Suwałki (obsługująca reklamacje co do Zakresu Działania „Suwałki”),
 • jednostka w Zambrowie – ul. Magazynowa 14, 18-300 Zambrów (obsługująca reklamacje co do Zakresu Działania „Zambrów”),
 • jednostka w Białymstoku – ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok (obsługująca reklamacje co do Zakresu Działania „Białystok”).