Informacja dla akcjonariuszy

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna

Siedziba Spółki - ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok

NIP 542-020-00-91

REGON 000617918

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246383 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy 36 618 080 zł, opłacony w całości

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798, zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875), dalej jako „Ustawa”, Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy Zarząd Spółki wzywa akcjonariuszy Podlaskiej Komunikacji Samochodowi Nova Spółka Akcyjna do złożenia w Spółce dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w Biurze Zarządu Spółki pod adresem ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Osobą upoważnioną do kontaktu z akcjonariuszami jest Kierownik Biura Zarządu Justyna Korolczuk (e-mail: j.korolczuk@pksnova.pl).

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa) wybrany uchwałą nr 16/06/2020 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd spółki informuje, iż zgodnie z w/w ustawą:

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.