Regulamin Ankieta "opinia pasażerów"

REGULAMIN ANKIETY „OPINIA PASAŻERÓW”

 

§1 ANKIETA

1. Ankieta „Opinia Pasażerów” jest narzędziem do badania poziomu satysfakcji pasażerów korzystających z usług Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka akcyjna (Ankieta).

2. Organizatorem Ankiety jest Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka akcyjna z siedzibą w Białymstoku (15 - 873), ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 5 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 246383, o kapitale zakładowym w wysokości 44 593 920,00 zł, REGON 00061791800000, NIP 5420200091 (Organizator).

3. Ankieta adresowana jest do pasażerów i osób zainteresowanych korzystaniem z usług Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A. Ankieta, z uwagi na przewidzianą za jej wypełnienie nagrodę (ust. 7) kierowana jest do osób pełnoletnich (Uczestnik).

4. Ankieta dostępna jest na stronie  internetowej dostępnej pod adresem: https://forms.gle/HAXrrQSDMmCJRuqj6  

5. W ankiecie będzie można wziąć dział w terminie od 28 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.

6. Ankietę można wypełnić tylko jeden raz. Ankietę będzie można wypełnić anonimowo lub podając swoje dane osobowe – imię, numer telefonu oraz adres e-mail.

7. Każdy, kto wypełni Ankietę podając swoje dane osobowe weźmie udział w losowaniu – jednego biletu  okresowego rocznego na wybranej trasie obsługiwanej przez PKS Nova, dwóch biletów półrocznych na wybranej trasie obsługiwanej przez PKS Nova, trzech biletów kwartalnych na wybranej trasie obsługiwanej przez PKS Nova.

8. Nagrody, o których mowa w punkcie 7 będą rozlosowane przez Organizatora pośród osób, które wypełniły ankiety podając swoje dane osobowe. Bilety stanowiące nagrodę za udział w Ankiecie będą obowiązywały od 1 lipca 2024 r.

9. Losowanie nagród odbędzie się do dnia 21 czerwca 2024 r., a Uczestnicy niezwłocznie zostaną powiadomieni o wylosowanej nagrodzie.

 

§ 2 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Ankiety należy składać e-mailowo na adres sekretariat@pksnova.pl w terminie 7 dni od wypełnienia Ankiety. Reklamację należy składać wraz z uzasadnieniem, tj. opisem problemu i żądaniem reklamacyjnym. W reklamacji należy również podać adres e-mail.

2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od daty otrzymania reklamacji. Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem zwrotnym wysłanym na adres e-mail podany przez reklamującego.

 

§ 3 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ; OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka akcyjna z siedzibą w Białymstoku (15 - 873), ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 5 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 246383, o kapitale zakładowym w wysokości 44 593 920,00 zł, REGON 00061791800000, NIP 5420200091.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych polegającego na przeprowadzeniu Ankiety jako działalności marketingowej i promocyjnej.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w losowaniu nagród, zgodnie z § 1 ust. 7-8 Regulaminu.

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji losowania nagród zgodnie z § 1 ust. 7-8 Regulaminu, kontaktu z Uczestnikami, którzy zostali wylosowani, a także w związku z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji.

6. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody lub do czasu ich usunięcia przez Administratora z powodów uwzględnionych w Regulaminie, nie dłużej niż do momentu wyłonienia Uczestników, którzy otrzymają nagrody, o których mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu. Ponadto, dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

7. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora danych. Odbiorcami danych osobowych mogą być ponadto wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

10. Dane Uczestników nie będą przekazane innym odbiorcom, w tym odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wszelkie informacje o Ankiecie zawarte w materiałach informacyjnych lub reklamowych, bez względu na formę i miejsce ich publikacji, mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego regulaminu.
  2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie: https://www.pksnova.pl/pl/dla-podroznych/regulamin-ankieta-opinia-pasaerw
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym dokumencie, o czym będzie informował Uczestników poprzez informację na stronie internetowej. W terminie 3 dni od powiadomienia Uczestnika o planowanej zmianie lub modyfikacji Regulaminu, Uczestnik ma możliwość rezygnacji z Uczestnictwa składając drogą e-mailową rezygnację. Niezłożenie przez Uczestnika rezygnacji w powyższym terminie poczytuje się jako jego akceptację na wprowadzone w Regulaminie zmiany lub modyfikacje, a także jako jego dalsze Uczestnictwo w Ankiecie.
  4. Ostateczna interpretacja zapisów treści Regulaminu Konkursu należy do Organizatora.
  5. Regulamin obowiązuje od 28 maja 2024 roku.