Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok, tel. 85 675 02 18, e-mail: sekretariat@pksnova.pl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000246383, NIP 5420200091.

 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: iod@pksnova.pl, lub na adres pocztowy Administratora: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A., ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok.

 

4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

 

  • w celu zawarcia lub wykonania zawartej z Administratorem umowy, której przedmiot – w zależności od rodzaju usługi – polega na korzystaniu z oferowanych przez Administratora usług przewozowych, zakupu biletów, korzystania z usług należącej do Spółki stacji paliw, myjni lub stacji kontroli pojazdów, wynajmu autobusów oraz innych usług świadczonych przez Spółkę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej;
  • w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;
  • w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym;
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 

5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, o których wyżej mowa, wynikają z powiązań powstałych na skutek nawiązanych z Państwem relacji handlowych (m.in. jako Klientami lub Kontrahentami Administratora) i obejmują działania kontaktowe, marketingowe, przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów analitycznych i statystycznych na wewnętrzne potrzeby Administratora oraz dochodzenie roszczeń i obronę przed ewentualnymi roszczeniami. Prawnie uzasadnione interesy dotyczą również zapewnienia bezpieczeństwa na należących do Administratora obiektach.

 

6. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w zakresie zawarcia lub wykonania zawartej umowy, której pozostają Państwo stroną), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora), art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (w zakresie zadań realizowanych w interesie publicznym) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (w zakresie ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

 

7. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom świadczącym na rzecz Administratora usługi, m.in. w zakresie pomocy prawnej oraz obsługi systemów IT. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również operatorzy pocztowi, bankowi oraz kurierzy, a także firmy kontrolujące. Administrator może nadto ujawnić Państwa dane innym podmiotom, zapewniającym odpowiedni stopień przestrzegania przepisów o ochronie danych – zgodnie z celami ich przetwarzania – jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych przez te podmioty będzie niezbędne do wykonania nałożonych na nie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla potrzeb których są one przetwarzane. W związku z faktem, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane jednocześnie w kilku prawnie dopuszczalnych celach, nie jest możliwe określenie jednego stałego okresu ich przechowywania. Kryteria ustalenia okresu przechowywania Państwa danych osobowych będą jednak wynikały z obowiązujących przepisów prawa, związanych realizacją celów, dla których zostały one pozyskane, np. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Kodeksu cywilnego, czy  też przepisów dotyczących rachunkowości.

 

9. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

10. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11. Co do zasady podanie przez Państwa określonych danych osobowych stanowi wymóg ustawowy, bądź pozostaje warunkiem zawarcia z Państwem umowy oraz jej realizacji. Mając jednak na uwadze fakt, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane jednocześnie w kilku prawnie dopuszczalnych celach, szczegółowe informacje w zakresie obowiązku lub dobrowolności ich podania, okresie ich przetwarzania oraz ewentualnych konsekwencjach niepodania danych będą Państwu udzielane przez odpowiednią komórkę Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A. z siedzibą w Białymstoku.

 

12. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.