Regulamin WIFI

Regulamin korzystania z sieci (WI-FI)

Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i zakres korzystania z darmowej usługi bezprzewodowej sieci komputerowej (WI-FI) - dalej: Usługa - udostępnionej przez Podlaską Komunikację Samochodową NOVA S.A. z siedzibą w Białymstoku - dalej: PKS NOVA S.A. – na terenie biurowca PKS NOVA S.A. w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 100, 16-400 Suwałki.
 2. Z Usługi może korzystać każda osoba, przy wykorzystaniu własnego urządzenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, po zalogowaniu się do Usługi - dalej: Użytkownik.
 3. Usługa dostępna jest dla celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzeniem działalności zarobkowej (gospodarczej, zawodowej, itp.) i jest wolna od opłat.
 4. PKS Nova S.A. zastrzega sobie prawo do rejestrowania informacji mogących posłużyć do ustalenia tożsamości osób, które naruszyły ustalenia niniejszego Regulaminu, robiąc to w sposób nie naruszający prywatności Użytkownika.
 5. PKS NOVA S.A. nie ponosi odpowiedzialności w żadnym zakresie za:
  1. nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie,
  2. szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez podmioty trzecie, szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, jak również za uszkodzenia urządzeń lub oprogramowania, utratę lub ujawnienie danych w związku z korzystaniem z Usługi oraz wszelkie inne szkody powstałe, w związku z korzystaniem z Usługi,
  3. za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej,
  4. czasowy brak dostępu do Usługi oraz obniżenie przepustowości łącza,
 6. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych i aplikacji internetowych.
 7. PKS NOVA S.A. nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w żadnym zakresie, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak kompatybilności urządzeń Użytkowników z infrastrukturą punktu dostępowego.
 8. PKS NOVA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Usługi.
 9. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Usługi w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami oraz nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa Usługi.
 10. Użytkownikowi korzystającemu z Usługi zabrania się:
 1. przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, do której Użytkownik nie jest uprawniony oraz przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
 2. masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
 3. rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
 4. dalszego udostępniania sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, proxy itp.,
 5. naruszania zabezpieczeń Usługi,
 6. wszelkich innych działań, które w ocenie PKS NOVA S.A. mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpiecznego funkcjonowania Usługi, jak i bezpieczeństwa Użytkowników korzystających z Usługi,
 7. usiłowanie uzyskania dostępu do jakichkolwiek zasobów, do których Użytkownik nie jest uprawniony, próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP, nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.).
 1. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, PKS NOVA S.A. ma prawo zablokować dostęp do Usługi lub ograniczyć przepustowość/szybkość łącza.
 2. Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko i odpowiedzialność. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z Usługi, w tym za wszelkie treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność również za skutki wynikające z korzystania z Usługi.
 3. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić bezpieczeństwo swoich danych, w tym przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest posiadać oprogramowanie antywirusowe lub firewall’a.
 4. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego lub ograniczenia przepustowości łącza wynikającego z wyłączenia punktu dostępowego, problemów technicznych, prac konserwacyjnych czy zdarzeń losowych.
 5. Ruch sieciowy jest na bieżąco monitorowany dla celów związanych z wykonaniem ustawowych obowiązków PKS NOVA S.A.
 6. PKS NOVA S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.pksnova.pl i obowiązuje każdego Użytkownika. Użytkownik korzystając z Usługi wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast zaprzestać korzystania z Usługi.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W wyniku skorzystania przez Użytkownika z Usługi, PKS NOVA S.A. uzyskuje dostęp do danych o urządzeniu, z którego nastąpiło połączenie w postaci numeru MAC, danych o aktywności internetowej, tj. przeglądanych stronach www, daty i godziny połączenia się z WIFI oraz czasu trwania sesji.
 2. Administratorem wskazanych w pkt 20 danych jest PKS NOVA S.A.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: iod@pksnova.pl lub na adres pocztowy Administratora.
 4. Pozyskane dane będą przetwarzane w celu świadczenia Usługi a w uzasadnionych przypadkach mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 5. Podanie przez użytkownika danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do korzystania z Usługi.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika jest:
  1. art. 6 ust. lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. niezbędność ich przetwarzania w celu świadczenia Usługi, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcia działań na życzenie Użytkownika przed zawarciem umowy.
  2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych polegającego na ustaleniu oraz dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.
 7. Dane będą udostępniane tylko upoważnionym organom państwowym, uprawnionym na podstawie przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Zgromadzone dane będą przechowywane maksymalnie przez okres miesiąca po zakończeniu świadczenia Usługi. W przypadku wystąpienia zdarzenia, w którym niezbędne będzie ustalenie oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami zgromadzone dane będą przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń.
 10. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.