Nagrywanie rozmów

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

MONITORING POŁĄCZEŃ TELFONICZNYCH

 

1. Kto jest administratorem danych uzyskanych za pomocą monitoringu połączeńtelefonicznych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok.

2. Jak się z nami skontaktować?

Kontakt z Administratorem jest możliwy w jego siedzibie lub pod numerem tel. (85) 675-02-18. Administrator wyznaczył także Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iod@pksnova.pl lub drogą pocztową na adres Administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pozyskanych w ramach funkcjonowania systemu monitoringu połączeń telefonicznych.

3. W jakim celu są przetwarzane dane uzyskane za pośrednictwem monitoringu połączeńtelefonicznych?

Monitoring połączeń telefonicznych stosowany jest w celu organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikom PKS Nova S.A. narzędzi pracy, a także podnoszenia standardów obsługi oraz bezpieczeństwa osób prowadzących rozmowę telefoniczną, w ramach obsługi klienta przy użyciu usługi realizowanej przez system telefonii.

4. Na jakiej podstawie Administrator przetwarza dane?

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią odpowiednie przepisy RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisy ustaw krajowych.

  1. w przypadku osób kontaktujących z PKS Nova S.A., niebędących osobamizatrudnionymi w PKS Nova S.A.dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO. Wyrażenie zgody na nagrywanie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania polaczenia telefonicznego. Przed uzyskaniem połączenia są Państwo informowani przez nagranie z systemu, że wszystkie rozmowy są rejestrowane. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie należy przerwać połączenie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody możliwe jest w każdym momencie poprzez rozłączenie się.
  2. w przypadku osób zatrudnionych w PKS Nova S.A.podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

5. Jak długo przechowujemy dane?

Nagrania przechowywane są przez okres 90 dni. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Komu możemy udostępnić dane?

Dane pozyskane za pośrednictwem systemu monitoringu połączeń telefonicznych  mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom do tego uprawnionym, np. współpracującym z Administratorem w ramach prowadzonej przez niego działalności, m.in. świadczącym na jego rzecz pomoc prawną. Państwa dane w określonym zakresie mogą również zostać przekazane organom państwowym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów, np. sądom w przypadku dochodzenia przez Spółkę ewentualnych roszczeń.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

  • dostępu do danych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych (w przypadkach określonych w art. 17 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 21 RODO).

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mogą Państwo realizować poprzez kontakt telefoniczny lub pocztowy (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych.

8. Czy Państwa dane mogą zostać wykorzystane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji?

Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu podejmowanie względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowaniu.