Informujemy, iż podjęliśmy stosowne działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa

12-03-2020

    W związku z sytuacją występowania wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne podróżnych, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. Rekomendujemy zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem. W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami. Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i Ministerstwa Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

Działania podejmowane przez spółkę PKS Nova w związku z profilaktyką zakażenia wirusem SARS-CoV-2:

 • Regularnie odbywają się spotkania statusowe kadry zarządzającej, która jest w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi.
 • W miejscach szczególnie narażonych na możliwość wystąpienia wirusa (kasy biletowe, dyspozytornia) udostępniono pracownikom do ogólnego użytku płyn do dezynfekcji rąk o wirusobójczym spektrum działania. Od dziś (13.03.2020) płyny dezynfekcyjne do rąk będą dostępne w każdym pomieszczeniu higieniczno - sanitarnym w całej spółce.
 • Wdrożono procedurę codziennej dezynfekcji powierzchni mających częsty kontakt z dłońmi ludzi (klamki, uchwyty, lada przy kasie) preparatem dezynfekcyjnym na bazie etanolu.
 • Zakupiono bezdotykowe termometry do pomiaru temperatury ciała kierowców.
 • Wydano zarządzenie Prezesa Zarządu w sprawie pomiaru temperatury ciała u kierowców, przed rozpoczęciem przez nich pracy (w razie temperatury pow. 38oC dyspozytor ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Kierownikowi Działu Przewozów, który podejmie dalsze działania).
 • Wydano zarządzenie Prezesa Zarządu w sprawie dezynfekcji autobusów na podstawie stworzonej procedury dezynfekcji. Autobusy dezynfekowane są każdorazowo po skończonym kursie.
 • Prowadzona jest akcja informacyjna (dla pracowników i podróżnych) polegająca na rozwieszaniu plakatów we wszystkich jednostkach organizacyjnych spółki, w autobusach, dyspozytorniach oraz w budynkach dworców, z informacjami dotyczącymi działań profilaktycznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (zamówiono dodatkowe plakaty informacyjne w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej z zamiarem rozwieszenia w większej ilości autobusów).
 • Na stronie internetowej spółki umieszczono informacje dotyczące profilaktyki rozprzestrzeniania się wirusa z numerem infolinii dot. koronowirusa.
 • Udostępniono pracownikom kas biletowych jednorazowe rękawice ochronne.
 • W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych rozwieszono instrukcje prawidłowego i skutecznego mycia rąk.
 • Regularnie sprawdzane są zalecenia i wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia dotyczące działań zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się koronawirusa (zwłaszcza dla podmiotów realizujących przewóz osób).
 • Zakupiono środki dezynfekcyjne do rąk oraz do powierzchni, które są udostępnione w każdym pomieszczeniu higieniczno - sanitarnym oraz w dyspozytrorni i kasach biletowych.
 • Rozwieszono razem z preparatami do dezynfekcji rąk  instrukcję dezynfekcji dłoni.
 • Czasowe wygaszenie niektórych kursów autobusowych (zwłaszcza dalekobieżnych).

 

 Jesteśmy w stałym kontakcie z Głównym Inspektorem Sanitarnym . Nasza firma na bieżąco monitoruje sytuacje i reaguje stosownie do niej.