Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie sprawozdania z tego badania

Rada Nadzorcza

Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna

z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 8 (dalej również: „Spółka”)

zaprasza

do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie sprawozdania z tego badania (w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. pisemnej opinii wraz z raportem) o tym, czy sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Szczegóły znajdują się w poniżej zamieszczonym ogłoszeniu: